Účtovný výkaz

SLOVSOLANUM-Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov (IČO: 36451835) vykonala dňa 30.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD101_2020021201_IR_2013_83848_211571.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 0611824 894,00356 339,00468 555,00587 021,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 0212327 955,00135 315,00192 640,00190 173,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)30,000,000,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/50,000,000,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)11222 055,00135 315,0086 740,0084 273,00
Pozemky (031) - 092A120,000,000,000,00
Stavby (021) - /081, 092A/130,000,000,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14221 062,00134 322,0086 740,0084 273,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17993,00993,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094180,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)21105 900,000,00105 900,00105 900,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A22105 900,000,00105 900,00105 900,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,000,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A240,000,000,000,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,000,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A290,000,000,000,00
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 05530496 773,00221 024,00275 749,00396 807,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)31129 272,000,00129 272,00213 288,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/320,000,000,000,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/330,000,000,000,00
Výrobky (123) - 194340,000,000,000,00
Zvieratá (124) - 195350,000,000,000,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/36129 272,000,00129 272,00213 288,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A370,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)385 593,000,005 593,008 142,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A390,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)400,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A410,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A440,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)455 593,000,005 593,008 142,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)46351 521,00221 024,00130 497,00169 175,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47351 494,00221 024,00130 470,00169 148,00
Čistá hodnota zákazky (316A)480,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A500,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A530,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A5427,000,0027,0027,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)5510 387,000,0010 387,006 202,00
Peniaze (211, 213, 21X)56863,000,00863,00949,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)579 524,000,009 524,005 253,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/590,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291600,000,000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)61166,000,00166,0041,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62166,000,00166,0041,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)630,000,000,000,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)640,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)650,000,000,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 12166468 555,00587 021,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 08767225 737,00225 484,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)684 979,004 979,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)696 639,006 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,000,00
Zmena základného imania +/- 41971-1 660,00-1 660,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,000,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)7340 684,0040 684,00
Emisné ážio (412)740,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)753 364,003 364,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)7637 320,0037 320,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)770,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,000,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80165 397,00165 397,00
Zákonný rezervný fond (421)819 694,009 694,00
Nedeliteľný fond (422)8295 951,0095 951,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)8359 752,0059 752,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 0868414 424,0027 531,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)8527 531,0027 531,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86-13 107,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87253,00-13 107,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 11888242 818,00361 537,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)892 174,001 107,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,000,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)912 174,001 107,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)920,000,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)930,000,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)9423 707,0024 266,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)9521 991,0021 991,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,000,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)980,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)990,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1000,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1010,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1020,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1031 472,002 031,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)104244,00244,00
Odložený daňový záväzok (481A)1050,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)106146 510,00227 952,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)10746 939,00147 446,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1080,000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)1094 116,003 539,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)1100,000,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)1110,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)11254 832,0047 832,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)113534,00310,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1141 297,001 636,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)1156 944,00-5 479,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)11631 848,0032 668,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1170,000,00
Bankové úvery r. 119 + r. 12011870 427,00108 212,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1190,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)12070 427,00108 212,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1210,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1220,000,00
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1230,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1240,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1250,000,00