Účtovný výkaz

Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov (IČO: 36451835) vykonala dňa 16.03.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLSMUJ_2020021201_IR_2015_881946_1645246.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141368 078,00474 438,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092134 781,00166 172,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)428 881,0060 272,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/50,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/628 881,0060 272,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9105 900,00105 900,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10105 900,00105 900,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 2114233 297,00308 266,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/1559 869,00131 167,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,005 593,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)17173 268,00142 895,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/18173 157,00142 664,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/190,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/20111,00231,00
Finančný majetok r. 22 + r. 2321160,0028 611,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)22160,0028 611,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424368 078,00474 438,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 3325109 750,00211 354,00
Základné imanie r. 27 + r. 28264 979,004 979,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)274 979,004 979,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)2940 684,0040 684,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30165 397,00165 397,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-5 299,0014 678,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-96 011,00-14 384,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534258 328,00263 084,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)3523 240,0023 194,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)38176 887,00186 884,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)3976 975,0093 991,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)402 907,004 108,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)4111 917,003 597,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4285 088,0085 188,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)432 251,002 372,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)4455 950,0050 634,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1433 463,00738 788,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)2382 127,00683 404,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)318 977,0040 838,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)629 706,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)72 653,0014 546,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8525 620,00746 385,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)9373 234,00539 540,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1030 998,0047 273,00
Služby (účtová skupina 51)1138 096,0058 736,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1251 438,0073 103,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13457,00428,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1416 589,0026 468,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)1514 802,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,00205,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)176,00632,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-92 157,00-7 597,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19-41 224,0078 693,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)204,001,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)244,001,00
Kurzové zisky (663)250,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)272 897,003 908,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)311 792,002 207,00
Kurzové straty (563)328,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)331 097,001 701,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-2 893,00-3 907,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-95 050,00-11 504,00
Daň z príjmov (591, 595)36961,002 880,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-96 011,00-14 384,00