Účtovný výkaz

Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov (IČO: 36451835) vykonala dňa 02.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLSMUJ_2020021201_IR_2016_1226645_2064004.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141251 737,00368 078,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092110 037,00134 781,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)44 137,0028 881,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/50,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/64 137,0028 881,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9105 900,00105 900,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10105 900,00105 900,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 2114141 700,00233 297,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/1552 581,0059 869,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1788 959,00173 268,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1888 848,00173 157,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/190,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/20111,00111,00
Finančný majetok r. 22 + r. 2321160,00160,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)22160,00160,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424251 737,00368 078,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332577 688,00109 750,00
Základné imanie r. 27 + r. 28263 651,004 979,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)273 651,004 979,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)2940 684,0040 684,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30165 397,00165 397,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-101 310,00-5 299,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-30 734,00-96 011,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534174 049,00258 328,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)3523 280,0023 240,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)38102 697,00176 887,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)3914 724,0076 975,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)401 495,002 907,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)411 390,0011 917,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4285 088,0085 088,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)431 964,002 251,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)4446 108,0055 950,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1100 400,00433 463,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)276 051,00382 127,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)32 316,0018 977,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)622 010,0029 706,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)723,002 653,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8127 341,00525 620,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)958 027,00373 234,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1011,0030 998,00
Služby (účtová skupina 51)1111 483,0038 096,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1232 630,0051 438,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13335,00457,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)145 209,0016 589,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)1519 535,0014 802,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)17111,006,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-26 941,00-92 157,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)198 846,00-41 224,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)200,004,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,004,00
Kurzové zisky (663)250,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)272 833,002 897,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)312 462,001 792,00
Kurzové straty (563)320,008,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33371,001 097,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-2 833,00-2 893,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-29 774,00-95 050,00
Daň z príjmov (591, 595)36960,00961,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-30 734,00-96 011,00