Účtovný výkaz

Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov (IČO: 36451835) vykonala dňa 12.03.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLSXMUJ_2020021201_IR_2017_1617111_2520662.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141173 655,00251 737,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092108 037,00110 037,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)42 137,004 137,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/50,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/62 137,004 137,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9105 900,00105 900,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10105 900,00105 900,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211465 618,00141 700,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/1548 619,0052 581,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1714 690,0088 959,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1813 872,0088 848,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19706,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/20112,00111,00
Finančný majetok r. 22 + r. 23212 309,00160,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)222 309,00160,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424173 655,00251 737,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332556 380,0077 688,00
Základné imanie r. 27 + r. 28263 319,003 651,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)273 319,003 651,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)2940 684,0040 684,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30165 397,00165 397,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-132 044,00-101 310,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-20 976,00-30 734,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534117 275,00174 049,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)3523 330,0023 280,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3893 945,00102 697,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)393 363,0014 724,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)403 834,001 495,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)411 660,001 390,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4285 088,0085 088,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)430,001 964,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,0046 108,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)115 080,00100 400,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)212 764,0076 051,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)32 316,002 316,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)60,0022 010,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)70,0023,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)834 074,00127 341,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)912 614,0058 027,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)10105,0011,00
Služby (účtová skupina 51)11756,0011 483,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1215 293,0032 630,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13297,00335,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)142 000,005 209,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,0019 535,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)162 898,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)17111,00111,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-18 994,00-26 941,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)191 605,008 846,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)200,000,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,000,00
Kurzové zisky (663)250,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)271 022,002 833,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)31802,002 462,00
Kurzové straty (563)320,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33220,00371,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-1 022,00-2 833,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-20 016,00-29 774,00
Daň z príjmov (591, 595)36960,00960,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-20 976,00-30 734,00