Účtovný výkaz

Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov (IČO: 36451835) vykonala dňa 11.03.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2019-01 do 2019-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLSXMUJ_2020021201_IR_2019_2330686_3361437.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141143 861,00164 962,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092105 900,00105 900,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)40,000,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/50,000,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/60,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9105 900,00105 900,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10105 900,00105 900,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 211437 961,0059 062,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/1547 419,0048 619,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)17-12 192,007 647,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/18-12 898,006 941,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19706,00706,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/200,000,00
Finančný majetok r. 22 + r. 23212 734,002 796,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)222 734,002 796,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424143 861,00164 962,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 332543 579,0055 967,00
Základné imanie r. 27 + r. 28263 319,003 319,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)273 319,003 319,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)2940 684,0040 684,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30165 397,00165 397,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)32-153 431,00-153 021,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33-12 390,00-412,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 4534100 282,00108 995,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)3523 330,0023 330,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3876 952,0085 665,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)39-8 136,00324,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)400,000,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)410,00253,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4285 088,0085 088,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)430,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)110 630,002 740,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)210 627,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)30,00300,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)60,002 440,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)73,000,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)822 520,002 654,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)98 437,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)100,005,00
Služby (účtová skupina 51)11171,00110,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)120,000,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)130,00290,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)140,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,002 137,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)1613 912,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)170,00112,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18-11 890,0086,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)192 019,00185,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)200,000,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)240,000,00
Kurzové zisky (663)250,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)27500,00498,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)31300,00300,00
Kurzové straty (563)320,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33200,00198,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-500,00-498,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35-12 390,00-412,00
Daň z príjmov (591, 595)360,000,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38-12 390,00-412,00